CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ 

Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách Quyền riêng tư”) là cơ sở để ONE Esports Pte Ltd (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (“PDPA”). Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của các tổ chức mà chúng tôi đã thuê để thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân phục vụ cho các mục đích của chúng tôi. 
 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

1. Theo cách sử dụng trong Chính sách Quyền riêng tư này: 
 

Khách hàng” có nghĩa là một cá nhân (a) đã liên hệ với chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào để tìm hiểu thêm về bất kỳ loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp, hoặc (b) có thể, hoặc đã ký hợp đồng với chúng tôi để sử dụng bất kỳ loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, (c) hoặc đã tương tác với chúng tôi bằng bất kỳ cách nào khác tại những sự kiện khác nhau (chẳng hạn như các sự kiện thể thao điện tử) do chúng tôi tổ chức và/hoặc thông qua các nền tảng trực tuyến khác nhau do chúng tôi duy trì; 
 

Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, bất kể có xác thực hay không, về một khách hàng có thể được xác định: (a) bằng dữ liệu đó; hoặc (b) bằng dữ liệu đó và những thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập 
 

Hàng hóa và/hoặc dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ và tất cả hàng hóa và dịch vụ mà chúng tôi hiện đang cung cấp cho khách hàng hoặc đối tác kinh doanh của mình, bao gồm vé tham gia sự kiện, truyền thông, quảng cáo, thu hút tài trợ, bán lẻ quần áo thể thao và các mặt hàng liên quan đến thể thao khác, điện thoại di động và/hoặc trò chơi cho các hệ máy chơi trò chơi và ứng dụng, cũng như các loại hàng hóa và dịch vụ khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai tại từng thời điểm; 
 

2. Tùy thuộc vào bản chất của hoạt động tương tác của bạn với chúng tôi, một số ví dụ về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ email, số điện thoại, quốc tịch, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin việc làm, thông tin tài chính, nhóm tuổi, quốc gia cư trú, sở thích và mối quan tâm. 
 

3. Các thuật ngữ khác được sử dụng trong Chính sách Quyền riêng tư này sẽ có nghĩa như được quy định trong PDPA (tùy ngữ cảnh). 
 

HOẠT ĐỘNG THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

4. Thông thường, chúng tôi sẽ không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, ngoại trừ trường hợp (a) dữ liệu đó do bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi một cách trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba đã được bạn ủy quyền hợp lệ để tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi (“đại diện được ủy quyền” của bạn) sau khi (i) bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã được thông báo về mục đích sử dụng của những dữ liệu được thu thập và (ii) bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã đồng ý bằng văn bản đối với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích đó, hoặc (b) việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân khi không có sự đồng ý được thực hiện dưới sự cho phép hoặc theo yêu cầu của PDPA hoặc các điều luật khác. Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của bạn trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào và trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích chưa được thông báo cho bạn (trừ trường hợp được pháp luật cho phép hoặc ủy quyền). 
 

5. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào sau đây: 
 

(a) thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hoặc liên quan đến việc chúng tôi cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho bạn; 

(b) xác minh danh tính của bạn; 

(c) phản hồi, tiếp nhận và xử lý các thắc mắc, yêu cầu, đơn đăng ký, đơn khiếu nại và ý kiến đóng góp của bạn; 

(d) quản lý mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi; 

(e) xử lý các giao dịch thanh toán hoặc tín dụng; 

(f) tuân thủ mọi điều luật, quy định, quy tắc thực hành, hướng dẫn hoặc quy tắc hiện hành hoặc để hỗ trợ công tác thực thi pháp luật và điều tra do bất kỳ cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan quản lý nào tiến hành; 

(g) chuyển cho các bên thứ ba không có quan hệ liên kết, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba của chúng tôi, cũng như các cơ quan quản lý và/hoặc chính phủ có liên quan, cho dù ở Singapore hay ở nước ngoài, phục vụ cho các mục đích nêu trên; 

(h) bất kỳ mục đích kinh doanh ngẫu nhiên nào khác liên quan đến hoặc phát sinh từ những mục đích nêu trên; 

(i) để phát triển, thử nghiệm và cải tiến hàng hóa và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, bằng cách tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thử nghiệm và khắc phục sự cố cho các sản phẩm và tính năng mới; 

(j) gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo (bao gồm thông tin từ các đối tác kinh doanh và nhà tài trợ của chúng tôi), gửi đến bạn thông tin về hàng hóa và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, các cuộc khảo sát, cũng như thông báo cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi; 

(k) tùy trường hợp, để quản lý giải thưởng và trao giải thưởng trong các cuộc khảo sát hoặc các cuộc thi phi thương mại khác mà chúng tôi có thể tổ chức tại từng thời điểm; 

(l) bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã cung cấp thông tin; và 

(m) sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đơn vị liên kết của chúng tôi trên toàn cầu, bao gồm Group One Holdings Pte Ltd, phục vụ cho các mục đích nêu trong Phần 5 này, bao gồm mục đích gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo về hàng hóa và/hoặc dịch vụ do các đơn vị liên kết của chúng tôi cung cấp. 
 

6. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn: 

(a) khi việc tiết lộ là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hoặc liên quan đến việc chúng tôi cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho bạn; 

(b) cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đơn vị cung ứng, nhà thầu, đại lý và các tổ chức khác mà chúng tôi thuê để thực hiện bất kỳ chức năng nào liên quan đến các mục đích nêu trên; hoặc 

(c) cho các đơn vị liên kết của chúng tôi trên toàn cầu, và trong những trường hợp này, thông tin của bạn có thể được chuyển, lưu trữ hoặc xử lý ở các quốc gia bên ngoài nơi bạn sinh sống phục vụ cho các mục đích đã nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. 

(d) cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như TUMI, để phục vụ mục đích tiếp thị của họ. Trong những trường hợp đó, chúng tôi chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi có sự đồng ý của bạn. Để chọn không cho phép tiết lộ, vui lòng xem hướng dẫn thu hồi chấp thuận của bạn trong Chính sách Quyền riêng tư này ở bên dưới hoặc xem chính sách bảo mật của TUMI tại: https://www.tumi.com/s/privacyPolicy 
 

7. Các mục đích được nêu trong các điều khoản ở trên có thể vẫn duy trì ngay cả trong các trường hợp mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi (ví dụ: mối quan hệ thương mại, kinh doanh và/hoặc sử dụng lao động của chúng tôi đã kết thúc) đã bị chấm dứt hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một thời gian hợp lý sau đó (bao gồm thời gian để chúng tôi thực hiện các quyền của mình theo hợp đồng với bạn, nếu áp dụng). 
 

RÚT LẠI Ý KIẾN CHẤP THUẬN CỦA BẠN 

8. ý kiến chấp thuận của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến thời điểm được bạn rút lại bằng văn bản. Bạn có thể rút lại ý kiến chấp thuận của mình và yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn đối với bất kỳ hoặc tất cả những mục đích được nêu ở trên bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua email cho Chuyên viên Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp ở phần dưới đây. 
 

9. Khi nhận được văn bản yêu cầu rút lại ý kiến chấp thuận của bạn, chúng tôi cần phải có thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp và ảnh hưởng của yêu cầu đối với mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi) để xử lý yêu cầu và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về 

hậu quả của việc chúng tôi chấp nhận yêu cầu này, bao gồm bất kỳ hậu quả pháp lý nào có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn đối với chúng tôi. Nói chung, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý yêu cầu của bạn trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. 
 

10. Mặc dù chúng tôi tôn trọng quyết định rút lại ý kiến chấp thuận của bạn, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào bản chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không đủ điều kiện để tiếp tục cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn và chúng tôi sẽ, trong những trường hợp đó, thông báo cho bạn biết trước khi hoàn tất quá trình xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn quyết định hủy yêu cầu rút lại ý kiến chấp thuận của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo cách được mô tả trong điều 8 nói trên. 
 

11. Xin lưu ý rằng việc rút lại ý kiến chấp thuận không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi trong việc tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi việc thu thập, sử dụng và tiết lộ mà không có sự đồng ý được cho phép hoặc yêu cầu theo luật hiện hành. 
 

QUYỀN TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

12. Nếu bạn muốn (a) yêu cầu cấp quyền truy cập để nhận một bản sao dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc thông tin về cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc (b) yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn mà chúng tôi lưu giữ, bạn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua email cho Chuyên viên Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp ở phần dưới đây. 
 

13. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý đối với yêu cầu cấp quyền truy cập. Nếu có phát sinh phí, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về khoản phí trước khi xử lý yêu cầu của bạn. 
 

14. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Nói chung, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng hai mươi mốt (21) ngày. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn trong vòng ba mươi (30) ngày về thời điểm mà chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn. Nếu không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc không thể thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn biết lý do chúng tôi không làm được (trừ những trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải nêu lý do theo quy định của PDPA). 
 

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

15.  Theo khu vực pháp lý hiện hành, bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân về bạn nếu dữ liệu này không còn cần thiết cho mục đích mà dữ liệu đó được thu thập, bạn đã rút lại sự chấp thuận, bạn có phản đối hợp lệ đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, hoặc cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trái với luật pháp hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác của chúng tôi.

Bạn có thể gửi tin nhắn cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại w.finn@onefc.com để thực thi quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để tôn trọng yêu cầu xóa của bạn. Xin lưu ý rằng các quyền được mô tả ở trên có thể bị hạn chế, chẳng hạn như nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà luật pháp yêu cầu chúng tôi phải nắm giữ hoặc có lợi ích hợp pháp bắt buộc khi nắm giữ (chẳng hạn như cho mục đích phòng chống gian lận).
 

16. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng không có phương thức truyền tải dữ liệu qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực bảo vệ an toàn cho thông tin của bạn và thường xuyên xem xét và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. 
 

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

17. Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) cung cấp. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng báo cho chúng tôi biết khi dữ liệu cá nhân của bạn có thay đổi bằng cách thông báo cho Chuyên viên Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng văn bản hoặc qua email theo thông tin liên hệ được cung cấp ở phần bên dưới. 
 

LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

18. Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của luật hiện hành. 
 

19. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa các phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn, ngay khi có thể cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập là hợp lý, và không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh. 
 

CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN BÊN NGOÀI SINGAPORE 

20. Chúng tôi thường không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài Singapore. Tuy nhiên, nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn để việc chuyển giao được thực hiện và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn tiếp tục nhận được tiêu chuẩn bảo vệ ít nhất có thể so sánh với tiêu chuẩn được cung cấp theo PDPA. 
 

NHÂN VIÊN BẢO VỆ DỮ LIỆU 

21. Bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào theo cách sau: 
 

Tên của DPO: Will Finn 

Số liên hệ: 66598700 

Địa chỉ email : w.finn@onefc.com 
 

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

22. Bằng cách truy cập và duyệt các chức năng trên trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi, xin được thông báo rằng bạn cũng sẽ đồng ý và tuân theo các điều khoản của Điều khoản dịch vụ của YouTube (https://www.youtube.com/t/terms ), Dịch vụ API của YouTube (https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies#definition-youtube-api-services) và Chính sách quyền riêng tư của Google (http://www.google.com/policies/privacy ). Các chính sách về thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ dữ liệu cá nhân đó sẽ được nêu chi tiết trong các siêu liên kết nói trên. 
 

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CẬP NHẬT 

23. Chính sách Bảo mật này áp dụng cùng với bất kỳ thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý nào khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. 
 

24. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn có thể xác định xem có bất kỳ sửa đổi nào như vậy đã diễn ra hay không bằng cách tham khảo ngày mà Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó. 

Cập nhật mới nhất: Tháng 2/2022